TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
STAVEBNÍ DOZOR

Společnost NIZWA, s.r.o. byla založena roku 2015, jako nástupce investiční kanceláře STAKON, která na trhu působí od roku 1992. Mezi hlavní činnosti společnosti NIZWA, s.r.o. patří výkon technického dozoru investora (TDI) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon, při realizaci všech fází procesu výstavby. Zásadním úkolem TDI je ochrana zájmů klienta, tedy stavebníka - investora, která je uplatňována v rozsahu platných právních předpisů.

Technický dozor investora je tak zárukou a ochranou investice při její realizaci.

TDI je stavebník povinen zajistit dle § 152 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb. u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel.

Poskytované služby


 • Spolupráce s klientem při zadání a tvorbě projektu budoucího díla
 • Asistence při výběru zhotovitele
 • Protokolární přejímka staveniště
 • Plnění povinností stavebníka - kontrola dodržování souladu parametrů díla s podmínkami vydaného stavebního povolení
 • Kontrola kvality prováděných prací
 • Kontrola časového plánu postupu prací (harmonogramu) a jeho aktualizace
 • Organizace a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování protokolů
 • Kontrola provedených výkonů a příprava fakturace v souladu se smluvními dokumenty
 • Řízení případných změn projektu (změnové listy)
 • Příprava a projednání dodatků ke smluvním dokumentům
 • Dílčí technické přejímky díla a konstrukcí, které jsou při postupu prací zakrývány
 • Dohled nad prováděnými zkouškami, které jsou vyžadovaný v průběhu realizace
 • Dozor nad vypracováním dokumentace skutečného provedení
 • Řízení přejímky hotového díla
 • Řízení procesu odstraňování vad a nedodělků v souladu se smluvními dokumenty
 • Příprava dokladů pro kolaudační řízení
 • Účast při kolaudačním řízení

Otázky a odpovědi


1. Co je stavební dozor a kdy musí být zajištěn?
Stavební dozor je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb (§ 2 odst. 2 písm. d). Stavební dozor může vykonávat také autorizovaná osoba.
Stavební dozor musí stavebník zajistit (není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý), na stavbách prováděných svépomocí - terénních úpravách, zařízeních a udržovacích pracích uvedených v § 103 a 104 stavebního zákona (§ 160 odst. 3). V případě, že se jedná o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím - osobou autorizovanou! (§ 160 odst. 4).

2. Musím hlásit stavební dozor na stavebním úřadě?
Pokud stavba vyžadovala ohlášení stavebnímu úřadu a bude stavebníkem prováděna svépomocí, je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem jméno a příjmení osoby, která bude vykonávat stavební dozor (§ 152 odst. 3). Tato osoba je také povinna zúčastnit se na výzvu stavebního úřadu kontrolní prohlídky na stavbě (§ 133 odst. 4.)

3. Za co osoba vykonávající stavební dozor zodpovídá a jaké jsou její povinnosti?
Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby (§ 153 odst. 3).
Osoba vykonávající stavební dozor dále sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu (§ 153 odst. 4).

4. Co znamená autorský dozor projektanta?
Autorský dozor je dohledem projektanta (viz § 159 odst. 1) nad postupem další přípravy jako je projektová dokumentace pro provedení stavby i nad prováděním stavby. Autorský dozor projektanta je prováděn na základě smluvního stavu mezi ním a stavebníkem.

5. V čem spočívá technický dozor stavebníka?
Technický dozor je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby.
U staveb financovaných z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel (§ 2 odst. 2 písm. b) jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor nad prováděním stavby (§ 152 odst. 4).
Stavbyvedoucí je povinen spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka (§ 153 odst. 2).
Technický dozor stavebníka není vybranou činností ve výstavbě podle stavebního zákona a je náplní volné živnosti č. 70 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, která je definována v příloze č. 4 k Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterou stanoví obsahová náplň technického dozoru takto: Technická činnost, jejímž obsahem je výkon technického dozoru, včetně provádění příslušných záznamů ve stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem projektanta a zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb a další související činnosti.

Osvědčení o autorizaci

www.ckait.cz

Výpis z obchodního rejstříků

www.justice.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj

www.mmr.cz


Kontaktní formulář